Ordervillkor

 

Den här sidan innehåller alla juridiska dokument som gäller när Du använder och/eller köper något från Digideals webbplats eller mobila applikation. Vänligen läs varje dokument noga.

    

Användarvillkor

    
Detta dokument reglerar villkoren för att använda Digideals Webbplats och de tjänster vi erbjuder.
    

1. Grundläggande information om dessa användarvillkor som är bra att känna till

    
1.1. Vad detta dokument är och vilka vi är: Det ni läser är ett juridiskt dokument som utgör överenskommelsen mellan er, Kunden (vilken vi i detta dokument refererar till som "ni", "er" eller "Kunden") och oss. Ni samtycker till nedanstående användarvillkor, vilka tillsammans benämns "Avtalet". Vi är Digideal Sverige AB och vi förestår denna Webbplats, och tillhandahåller ett utbud av tjänster relaterade till denna Webbplats. Vi är ett företag registrerat i Sverige med adress Agnevägen 5, 182 61 Danderyd. Vårt registreringsnummer är 559080-7243. Vi refererar till oss själva med benämningarna "Digideal", "vi", "oss" eller "vår" i detta dokument, och vi refererar till oss och varje annat företag inom Digideal-koncernen, inkluderande våra samarbetspartners, moderbolag och dotterbolag, med benämningen "Digideal-koncernen".
    
1.2. Vad vi gör: Vi tillhandahåller en plattform (denna Webbplats inkluderat, mobila applikationer etc.) där vi, våra lokala samarbetspartners och andra säljare (vilka tillsammans benämnes, "Säljare") kan tillhandahålla erbjudanden, varor och andra produkter (vilka tillsammans benämnes "Utbud"). Såsom tillhandahållare av en plattform bistår vi genomförandet transaktioner relaterade till Utbudet på vår plattform. Vi erbjuder möjlighet för Säljare och er att förhandla om och fullgöra transaktioner. Vi kan också utgöra en Säljare. Det innebär att ni utöver detta Avtal kan komma att inträda i juridiska förbindelser med andra juridiska enheter vid användandet av denna Webbplats.
    
1.3. Vad innebär alla dessa juridiska förbindelser?: Oavsett vad i Utbudet Ni köper via Webbplatsen kommer det att lyda under den aktuella Säljarens avtalsvillkor. Detta innebär att det vid köpet kan komma att slutas ett kontrakt med ett annat företag eller enhet i Digideal-koncernen. Säljaren är ansvarig för köpet och att hantera de anspråk eller tvister som kan uppstå i anslutning till kontraktet mellan er och Säljaren.
    
1.4. Vad vi dessutom gör: Vi kan komma att tillhandahålla ett forum för att inskicka och publicera Användarinformation, såväl som sända nyhetsbrev, SMS och annan information till er. För att kunna skicka e-post och SMS till er behöver vi veta litet mer om er. För mer detaljerad information – tag del av våra rutiner för datainsamling och datahantering i vår Personuppgiftspolicy.
    
1.5. Webbplatsanvändningens omfattning: Webbplatsen och Tjänsterna är ägnade åt icke-kommersiella, personliga ändamål, med undantag för det som separat och skriftligen har stadgats såsom tillåtet. Ni får endast taga del av webbplatsen genom ordinarie webbplats och mobila webbläsare, och dylika konsumentapplikationer, men ej genom någon form av robot, spindel, offlineläsare, applikation för sökning och inhämtning av webbplatsdata, skrapning eller dylikt. Såsom ett undantag, vilket vi när som helst kan återkalla, stadgas att operatörer för allmänna sökmotorer får använda spindlar för att kopiera material från webbplatsen, blott i syfte att och i den omfattning som är nödvändig för att skapa allmänt tillgängliga sökindex över materialet, men ej cacher eller arkiv över sådant material.
    
1.6. Nekad användning: Vi förbehåller oss rätten att hindra er från att använda webbplatsen och Tjänsterna (eller någon del av dem).
    
1.7. Definitioner: I detta Avtal använder vi ett antal definierade begrepp. Ni kan se vilka begrepp som är definierade eftersom de börjar med stor bokstav. Alla dessa är definierade i eller i slutet av detta Avtal i avsnitt 13).
    

2. Att registrera sig hos oss

    
2.1. Varför registrera sig? Beroende på den specifika utformningen av vår Webbplats vid olika tidpunkter varierar det hur mycket av våra tjänster och funktioner som är tillgängliga med respektive utan Registrering. I vilket fall som helst behöver ni Registrera er för att kunna göra ett köp. Detta syftar till att vi skall kunna hantera din order så att du kan få din produkt levererad. Vi förbehåller oss rätten att neka en ny Registrering. Ni Registrerar er hos oss för att bland annat undvika att behöva upprepa era uppgifter varje gång ni köper något.
    
2.2. Hur man registrerar sig: Vid Registreringen som sker vid ett köp behöver ni fylla i ert namn, adress, e-postadress, telefonnummer och möjligen också ytterligare personlig information.
    
2.3. Giltig e-postadress: Alla Konton måste Registreras med en giltig e-postadress som ni regelbundet använder. Varje Konto som har blivit Registrerat med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan komma att avslutas utan meddelande därom. Vi kan komma att anmoda användare att verifiera giltigheten hos sina Konton om vi misstänker att de använt en ogiltig e-postadress.
    
2.4. E-post och SMS: Digideal kan komma att sända er administrativ och marknadsföringsrelaterad e-post eller SMS. Vi kan också sända er upplysningar gällande er Konto-aktivitet och era köp, såväl som uppdateringar och nyheter om vår Webbplats och våra Tjänster eller andra reklamerbjudanden. Vi kan också komma att sända information gällande er köphistorik. (Ni kan när som helst avregistrera er från våra marknadsföringsrelaterade erbjudanden genom att klicka på avregistreringslänken nederst i varje sådan e-postkorrespondens eller följa anvisningarna för avregistrering via SMS.)
    

3. Användarinnehåll

    
3.1. Användarinnehåll: Webbplatsen kan komma att tillhandahålla dess Konto-innehavare och besökare olika möjligheter att inkomma med eller publicera recensioner, omdömen, råd, rankningar, diskussioner, kommentarer, meddelanden, enkäter och andra kommunikationsmedel, såväl som filer, bilder, fotografier, video, ljudfiler, musik och annat innehåll (vilket tillsammans benämnes ”Användarinnehåll”). Användarinnehåll kan skickas in eller publiceras via forum, anslagstavlor, diskussionsgrupper, chattrum, enkäter, bloggar eller andra kommunikationsmedel som vid vissa tidpunkter må tillhandahållas på, genom, eller i anslutning till Webbplatsen eller Tjänsterna. Vi kan komma att kräva att ni har ett Konto för att kunna inkomma med Användarinnehåll.
    
3.2. Användarinnehållets upphovsman: Genom att bidra med Användarinnehåll intygar och försäkrar ni att ni är upphovsman till Användarinnehållet, eller för det fall ni agerar å upphovsmannens vägnar, att ni äger direkt och oinskränkt bemyndigande från upphovsmannen att inkomma med eller publicera Användarinnehållet, och att ni äger alla nödvändiga rättigheter för att underteckna de licenser och villkor som regleras i detta Avtal ifråga om Användarinnehåll. Vidare intygar och försäkrar ni (eller, om ni agerar å upphovsmannen till Användarinnehållets vägnar, att ni förvissat er om att upphovsmannen intygar och försäkrar) att delandet av Användarinnehållet enligt det angivna syftet icke strider mot eller utgör intrång i upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet eller tredje parts rätt, vilket inkluderar rätt ifråga om offentliggörande eller sekretess.
    
3.3. Restriktioner: Ni är inte tillåten att ladda upp, publicera eller på annat sätt på Webbplatsen tillgängliggöra något som helst material vilket är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rätt, förutan ett uttryckligt medgivande från ägaren av upphovsrätten, varumärkesrätten eller annan immateriell rättighet. Digideal har ingen uttalad skyldighet eller ansvar för att tillhandahålla er några som helst anvisningar, specificeringar eller indikationer till hjälp för att ni skall kunna avgöra huruvida det ifrågavarande materialet är upphovsrättsligt skyddat. Ni är ensam ansvarig för skada som uppstår från en sådan överträdelse. Andra restriktioner eller förbjudna aktiviteter som ni skall vara varse om står att finna i avsnitt 5 nedan.
    
3.4. Användande av Användarinnehåll: Digideal äger exklusiv och fullständig rätt, dock ej skyldighet, att granska, publicera, avstå från att publicera, radera och övervaka Användarinnehåll. Vidare äger Digideal exklusiv och fullständig rätt, dock ej skyldighet, att tillgängliggöra Användarinnehåll och de därtill hörande sakomständigheterna för tredje part, när som helst och oavsett anledning, vilket inkluderar att avgöra dess överensstämmelse med detta Avtal och övriga av Digideal stadgade regler, såväl som dess efterlevnad ifråga om varje tillämplig lag, reglering eller av myndighet auktoriserad begäran. Utan begränsning av föregående, äger Digideal rätt att radera material från Webbplatsen efter eget gottfinnande. Digideal ikläder sig inget ansvar för det fall Användarinnehåll eller annan information som visas eller raderas från Webbplatsen eller annorstädes. Digideal har ingen skyldighet att använda ert Användarinnehåll och kan komma att alls icke använda det.
    
3.5. Ändring och raderande av Användarinnehåll: Under vissa omständigheter och vid vissa tillfällen kan det vara möjligt att ändra eller radera det Användarinnehåll som ni skickar in eller publicerar via ert Konto. Digideal gör inga utfästelser ifråga om, eller garanterar att, Användarinnehållet ni ändrar eller raderar också kommer ändras eller raderas från Webbplatsen eller annorstädes, eller att Användarinnehållet kommer upphöra att vara tillgängligt på internet, i sökmotorer, sociala medier, eller i någon form, media eller teknologi.
    
3.6. Användarinnehållets offentliga natur: Ni är införstådda med och samtycker till att Användarinnehållet är offentligt. Vilken person som helst (oavsett om denne är användare av Digideals Tjänster) kan läsa ert Användarinnehåll utan er vetskap. Var god avstå från att i Användarinnehållet inkludera personlig eller annan information som Ni inte önskar skall göras offentlig. Digideal är icke ansvarigt för användandet eller tillgängliggörandet av personlig eller annan information vilken ni har tillgängliggjort i anslutning till Användarinnehållet.
    
3.7. Ansvarsfriskrivning: Användarinnehåll av alla slag som skapats av er eller annan tredje part är skapat av den/de respektive författaren/författarna eller distributören/distributörerna och icke av Digideal. Andra användare kan publicera Användarinnehåll som är oriktigt, missledande eller vilseledande. Digideal står icke bakom och är icke ansvarigt för något Användarinnehåll, och kommer inte ha några förpliktelser gentemot er eller någon annan person för någon som helst skada orsakad av ert förtröstande på sådant Användarinnehåll. Användarinnehåll återspeglar uppfattningarna hos personen som skickat in det och behöver inte återspegla Digideals uppfattning. Digideal kontrollerar inte och står inte bakom något Användarinnehåll och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar ifråga om eller i relation till ert bidrag till, användande av, eller förtröstan på Användarinnehåll och varje följd av ert deltagande i någon del av Webbplatsen eller Tjänsterna, vilket inkluderar motbjudande Användarinnehåll.
    
3.8. Beviljande: Somligt Användarinnehåll som ni delger Digideal kan komma att visas, alternativt kan ni komma att få välja att visa detta, i anslutning till era personuppgifter, eller delar av era personuppgifter, vilket inkluderar men ej är begränsat till ert/era namn, initialer, användarnamn, användarnamn på sociala medier, bilder, gestaltning, preferenser, röst och plats. Ni beviljar Digideal en royaltyfri, bestående, oinskränkbar, underlicensierbar, till fullo betald, icke exklusiv, överförbar, världsomspännande rättighet att använda, visa, distribuera, sälja och saluföra personuppgifterna i anslutning till ert Användarinnehåll, oavsett om Användarinnehållet uppträder ensamt eller som en del av ett större material, och i alla former, media eller teknologier, oavsett om dessa existerar i dags dato eller utvecklas i framtiden, och att underlicensiera sådana rättigheter genom flera underlicenstagare, allt utan att ni ersättes. Detta till trots skall Digideal icke vara skyldigt att använda era personuppgifter i anslutning till Användarinnehåll. Detta gäller inom ramen för Digideals Personuppgiftspolicy.
    
3.9. Licens: Emellan er och Digideal gäller att ni skall bibehålla all äganderätt i och till det Användarinnehåll ni inkommer med eller publicerar. Genom att bidraga med Användarinnehåll eller annan information på eller genom Webbplatsen ger ni emellertid Digideal en royaltyfri, bestående, oinskränkbar, underlicensierbar, till fullo betald, icke exklusiv, överförbar, världsomspännande rättigheter och licens att använda, reproducera, vidareutveckla, publicera, ändra, översätta, distribuera, framställa, visa, sända, försälja och saluföra Användarinnehållet för sig självt eller som en del i ett större material, och i alla former, media eller teknologier, oavsett om dessa existerar i dags dato eller utvecklas i framtiden, och att underlicensiera sådana rättigheter genom flera underlicenstagare, allt utan att ni ersättes. Ni frånsäger er alla ”moraliska rättigheter” eller andra rättigheter ifråga om tillskrivande av författarskap eller sekretess som må tillkomma er enligt tillämplig lag eller annan rättslig grund rörande Användarinnehållet. Digideals och Digideal-koncernens licens till Användarinnehåll eller personuppgifter som Ni bidragit med inkluderar användning i form av kampanjer, reklam, marknadsföring, marknadsundersökningar, säljares återrapportering, kvalitetskontroll eller annat lagligt ändamål. Detta gäller inom ramen för Digideals Personuppgiftspolicy.
    
3.10. Upphovsrättspolicy: Digideal förbehåller sig att kunna fråntaga rätten att använda Webbplatsen för alla som träder annans upphovsrätt förnär. Om ni misstänker att material har publicerats av en användare via Webbplatsen på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, och ni önskar låta Digideal erhålla kännedom härom, måste ni tillhandahålla Digideals Upphovsrättsansvarige följande information: (a) en elektronisk eller fysisk signatur från personen som är bemyndigad att handla å upphovsrättsinnehavarens vägnar; (b) en identifiering av det upphovsrättsskyddade verket och uppgift om var på Webbplatsen det påstådda intrånget ägt rum; (c) ett skriftligt intygande om att ni på goda grunder och i god tro är övertygade om att det påstådda intrånget inte är godkänt av dess ägare, dennes representant eller enligt lag; (d) ert namn och era kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress; och (e) ett intygande från er i vilket det framgår att ovanstående information i ert meddelande är riktig och, under straffansvar, att ni är upphovsrättsinnehavare eller bemyndigad att handla å upphovsrättsinnehavarens vägnar. Digideals Upphovsrättsansvariges kontaktuppgifter för meddelande om påstådda upphovsrättsintrång är: upphovsratt@digidealgroup.se.
    
3.11. Icke Begärd Information: Vi tar varken emot eller fäster avseende vid icke begärd information av något slag, vilket inkluderar idéer eller uppslag relaterade till nya eller vidareutvecklade produkter, förbättringar, namn eller teknologier, reklam- och marknadsföringskampanjer, planer eller andra kampanjer. Sänd inte oss (eller någon av våra anställda) icke begärda idéer, uppslag, material, bilder eller dylikt i någon form (”Icke Begärd Information”). För det fall ni sänder oss Icke Begärd Information, godkänner ni härmed att följande villkor skall tillämpas, oaktat vilken rubricering eller benämning det ni sänt oss har:
    · Digideal har ingen plikt att granska icke begärd information, ej heller att upprätthålla den icke begärda informationens sekretess; och
    · Digideal kommer äga, och må använda och vidarebefordra icke begärd information för vilket ändamål som helst, utan restriktioner och i avsaknad av skyldighet att ge er kännedom eller ersättning.
    

4. Standarder och Digideals ansvarsbegränsning

    
4.1. De standarder vi lyder under: Digideal försöker alltid att i sina åtaganden göra sitt bästa och ger härmed löfte om att:
    4.1.1. vi med skälig omsorg och kompetens skall fullgöra detta Avtals förpliktelser;
    4.1.2. och vi kommer icke göra våld på kravet på professionalitet och god sed i vårt handlande.
    
4.2. Avsnitt 4: Detta avsnitt 4 äger företräde framför alla andra avsnitt i detta Avtal och är vägledande ifråga om vår samlade Skyldighet beträffande de fullgörande, icke-fullgörande, påstådda fullgörande eller dröjsmål i fullgörandet av detta Avtal, de Tjänster, Webbplats, köp (eller delar av något utav dem); eller eljest i relation till detta Avtal eller inträdandet i eller fullgörandet av detta Avtal.
    
4.3. Vad vi ansvarar för: Inget i detta Avtal skall exkludera eller begränsa vår Skyldigheter ifråga om (i) bedrägeri; (ii) död eller personskada orsakad av vår försumlighet; (iii) allvarlig vanskötsel från vår sida, vilket exkluderar allvarlig vanskötsel som inte orsakats av Digideal självt; eller (iv) någon Skyldighet som inte enligt tillämplig lag kan exkluderas eller begränsas. Ni är förpliktigade att vidta skäliga mått och steg för att avvärja eller minimera skadans omfattning.
    
4.4. Skadetyper vi icke ansvarar för: Oaktat villkor 4.3, kan vi eftersom vi blott tillhandahåller Webbplatsen och Tjänsterna för Ert icke affärsmässiga användande aldrig ansvara för:
    4.4.1. Inkomst- och intäktsbortfall;
    4.4.2. bortfall av reell eller beräknad vinst;
    4.4.3. verksamhetsbortfall; eller
    4.4.4. indirekt skada eller följdskada (och för säkerhets skull – vi förstår ordet "följdskada" i betydelsen "följdskador oavsett huruvida dessa skador är förutsebara, kända, förutsedda eller dylikt")
    

5. Era förpliktelser

    
5.1. Riktig information: Ni garanterar att all information ni uppger i samband med Registrering och som hör till ert Konto under detta Avtals giltighetstid är sann, fullständig och riktig och att ni utan dröjsmål skall informera oss om ändringar i denna information genom att uppdatera era kontodetaljer.
    
5.2. Webbplatsens innehåll: Det åligger er att säkerställa att allt Utbud och information (eller Produkter) som är tillgängliga via Webbplatsen uppfyller era specifika krav.
    
5.3. Otillåtet agerande: Utan begränsning åtager ni er att inte använda eller tillåta någon annan att använda Tjänsterna eller Webbplatsen:
    5.3.1. till att ladda upp, sända eller mottaga material, inkluderande Användarinnehåll, vilket är ociviliserat eller smaklöst;
    5.3.2. till att ladda upp, sända eller mottaga material, inkluderande Användarinnehåll, vilket är olagligt, skadligt, otillbörligt, hotande, skymfande, ofredande, hatiskt, rasistiskt, homofobiskt, kränkande, pornografiskt, våldsamt, missledande, grovt anstötligt, till sin karaktär oanständigt, obscent eller hotande, hädiskt eller framställer en person eller en entitet på ett nedsättande sätt, rättsstridigt eller trolöst eller som kränker en annan person eller annan entitets rättigheter, vilket inkluderar upphovsrätt, varumärkesrätt, företagshemligheter, patent, personlig integritet, sekretess, publiceringsrätt eller någon annan till tredje man hörande rätt;
    5.3.3. till att ladda upp, sända eller mottaga material, inkluderande Användarinnehåll, för vilket ni icke erhållit erforderliga licenser och/eller godkännande (från oss eller tredje part); eller vilket utgör eller uppmuntrar beteende som kan uppfattas som brottsligt, lända till ansvar, eller eljest är lagvidrigt eller kränker tredje parts rätt i något av världens länder;
    5.3.4. till att ladda upp, sända eller mottaga material, vilket är tekniskt skadligt (vilket inkluderar datorvirus, logisk bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, korrupt data, skadlig programvara, skadlig data, eller annat som kan störa, orsaka avbrott, korrumpera eller på annat sätt orsaka förlust, skada, förstörelse eller begränsning ifråga om användbarheten hos programvara eller datorutrustning);
    5.3.5. till att orsaka irritation, obehag eller onödig oro;
    5.3.6. till att avlyssna eller övervaka eller söka avlyssna eller övervaka kommunikation överförd via telekommunikationssystem;
    5.3.7. för ett annat ändamål än det vi konstruerat eller avsett dem för;
    5.3.8. i bedrägligt syfte; eller
    5.3.9. på något sätt som avser att framkalla hat gentemot etniska, religiösa eller andra minoriteter eller som på annat sätt avser att negativt påverka individer, grupper eller entiteter.
    
5.4. Förbjudet användande: Följande användning av Webbplatsen och Tjänsterna är uttryckligen förbjuden och ni åtager er att inte göra er skyldig (eller tillåta någon annan att göra sig skyldig) till något av följande:
    5.4.1. vidareförsälja Tjänster eller Webbplats;
    5.4.2. framställa falska uppgifter, inklusive falska namn, adresser eller kontaktuppgifter och bedrägligt användande av kredit- eller bankkortsnummer;
    5.4.3. söka kringgå vårt säkerhetssystem eller nätverk, vilket inkluderar åtkomst av för er icke avsedd data, inloggning på server eller Konto Ni inte uttryckligen har behörig åtkomst till, eller undersöka (sondera) säkerheten hos ett annat nätverk (såsom att köra en portscanner);
    5.4.4. ansluta till Tjänsterna (eller Webbplatsen) på ett sådant sätt, eller genom sådant agerande som medför eller riskerar, att det innebär en oskälig eller oproportionerligt stor påfrestning på vår infrastruktur eller eljest avbryter eller stör dess funktionalitet, effektivitet eller användande;
    5.4.5. starta någon form av nätverksövervakning som ger åtkomst till data ni inte är behörig till;
    5.4.6. sända icke begärda e-brev, vilket inkluderar sändande av "skräppost" eller annat marknadsföringsmaterial till individer vilka icke specifikt har efterfrågat dylikt material. Ni är uttryckligen förbjuden att sända icke efterfrågade massutskick. Detta inkluderar massutskick gällande kommersiell marknadsföring, kampanjer, eller upplysningar, tillkännagivanden, och politiska eller religiösa traktater. Dylikt material får blott sändas till dem som uttryckligen efterfrågat det. Om en mottagare begär att inte längre mottaga dylik e-post, får Ni inte sända ytterligare e-brev till den personen;
    5.4.7. skapa eller vidarebefordra "kedjebrev" eller "pyramidspel" av något slag, oaktat om mottagaren önskar mottaga dem eller ej;
    5.4.8. sända skadlig maliciös e-post, vilket inkluderar att överösa en användare eller webbplats med ett mycket stort antal e-brev;
    5.4.9. befatta er med bedräglig interaktion eller transaktioner med oss, en Säljare eller en Affärsidkare (vilket inkluderar att befatta er med interaktion eller transaktioner å tredje parts vägnar, varvid ni saknar fullmakt att företräda denne tredje part eller varvid ni utger er för att vara en tredje part.
    5.4.10. använda Tjänsterna eller Webbplatsen (eller annan relevant funktion hos någon av dem) i strid mot detta Avtal;
    5.4.11. på ett icke tillåtet sätt eller i forma av förfalskande använda e-postmetadata;
    5.4.12. befatta er med olaglig eller kriminell aktivitet i anslutning till användningen av Tjänsterna och/eller Webbplatsen eller ett Kupongerbjudande; eller
    5.4.13. kopiera eller använda Användarinnehåll för kommersiella ändamål.
    
5.5. Utrustning: Användningen av Tjänsterna och Webbplatsen inkluderar inte ett tillhandahållande av en dator eller annan nödvändig utrustning för att nå Webbplatsen eller Tjänsterna. För att använda Webbplatsen eller Tjänsterna behöver ni en internetanslutning och erforderliga telekommunikationsförbindelser. Vi ska inte hållas ansvarigt för trafikavgifter eller andra telefon- eller internetkostnader eller andra kostnader som ni kan ha.
    

6. Regler för användande av Tjänsterna och Webbplatsen

    
6.1. Fel och utelämnande: Vi ansvarar inte för fel eller utelämnande (exempelvis att ange att en produkt kostar 1,99 kr istället för 199 kr) om vi har agerat i enlighet med standarden i avsnitt 4 i detta Avtal. Vi skall vidtaga skäliga mått och steg för att rätta fel eller utelämnanden så fort som det är praktiskt möjligt, efter att vi underrättats därom. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra, modifiera, ersätta, inaktivera eller borttaga Utbud, Tjänster eller information på Webbplatsen eller när dessa periodvis utgör en del av Tjänsterna.
    
6.2. Virus och dylikt: Vi kan inte garantera att Tjänsterna eller Webbplatsen är i avsaknad av virus eller något annat som kan vara teknologiskt skadligt.
    
6.3. Begränsad åtkomst: Även om vi strävar efter att erbjuda oavbruten åtkomst till Tjänsterna och Webbplatsen, kan det hända att åtkomsten till Tjänsterna och Webbplatsen när som helst kan inaktiveras, begränsas eller upphöra. Er åtkomst till Tjänsterna och Webbplatsen kan också periodvis begränsas i samband med reparationer, underhåll eller uppgradering av nya funktioner och tjänster. Vi strävar efter att åtkomsten så snart som möjligt skall återställas. Vi förbehåller oss också rätten att blockera åtkomsten till och/eller ändra eller radera material som enligt en av oss välgrundad bedömning kan utgöra ett brott mot detta Avtal.
    
6.4. Avslutande av konton: Vi förbehåller oss rätten att avsluta ett Konto ifall en användare överträder våra användarvillkor (dvs detta Avtal) vilket inkluderar om vi upptäcker att han/hon använder proxy-IP-adresser (internetprotokolladresser) för att söka dölja användandet av flera Konton, eller om en användare låter påskina att han/hon befinner sig i ett annat land än där han/hon faktiskt uppehåller sig, eller om han/hon stör Webbplatsen eller Tjänsterna på något sätt.
    
6.5. Flera konton: Om ni använder flera Konton och vi vidtar åtgärder gentemot er, kan dessa åtgärder komma att vidtas mot alla era Konton.
    

7. Inaktiverande och avslutande

    
7.1. Om ni använder (eller någon annan med er tillåtelse använder) Tjänsterna och Webbplatsen i strid mot detta Avtal kan vi komma att (helt eller delvis) begränsa ert användande Tjänsterna och/eller Webbplatsen.
    
7.2. Om vi inaktiverar Tjänsterna eller Webbplatsen kan vi komma att vägra att återställa Tjänsterna eller Webbplatsen till dess vi mottager en utfästelse från er, i en form vi finner godtagbar, om att det inte framgent kommer att ske några brott mot villkoren i detta Avtal.
    
7.3. Digideal skall fullt ut samarbeta med rättsväsendets alla enheter om dessa efterfrågar eller beordrar att Digideal skall avslöja identiteten och uppgift om vistelseort hos den som bryter mot detta Avtal.
    
7.4. Utan att begränsa något annat i detta avsnitt 7, skall vi vara berättigade att omedelbart eller när som helst (helt eller delvis) inaktivera Tjänsterna och/eller Webbplatsen; ii) begränsa er användning av Tjänsterna och/eller Webbplatsen; iii) begränsa användningen av Tjänsterna och/eller Webbplatsen för personer som vi misstänker är relaterade (oaktat hur) till er; och/eller iv) säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om:
    7.4.1. ni på något sätt bryter mot detta Avtal;
    7.4.2. vi på goda grunder misstänker att ni har, planerar eller kommer att bryta mot detta Avtal;
    7.4.3. vi på goda grunder misstänker att ni har utfört eller utför bedrägerier gentemot oss eller en annan person.
    
7.5. Oaktat allt annat i detta avsnitt 7, äger vi rätt att när som helst säga upp detta Avtal.
    
7.6. Vår rätt att säga upp detta Avtal skall icke inverka menligt på de andra rättigheter eller rättsmedel vi må ha ifråga om brott eller rättighet, skyldighet eller förpliktelser, som föregick uppsägandet av Avtalet.
    

8. Skydd för data

    
8.1. Var god tag del av vår Personuppgiftspolicy, vilken utgör en del av detta Avtal.
    

9. Marknadsföring

    
9.1. Marknadsföringsmaterial kan komma att av en tredje parts marknadsföringsbolag levereras å våra vägnar och som å våra vägnar kan komma att placera eller registrera en unik "kaka" i er webbläsare. Om ni önskar mer information om detta och möjligheterna för er att undvika att andra företag använder denna information, var god tag del av vår Personuppgiftspolicy.
    

10. Länkar till och från andra webbplatser

    
10.1. I de fall Webbplatsen innehåller länkar till tredje parts webbplatser och till resurser som tillhandahålls av tredje part (vilket tillsammans benämnes "Andra Webbplatser") länkas dessa Andra Webbplatser enbart för att delge information och är endast avsett att vara till er förmån. Vi har ingen kontroll över, accepterar inte och vi ikläder oss inget ansvar för Andra Webbplatser eller för innehållet eller produkterna på dessa Andra Webbplatser (vilket inkluderar förbindelser till social media, såsom Facebook) och vi ansvarar inte för skada eller förlust till följd av er användning av dessa. Om ni väljer att besöka någon av tredje parts Webbplatser som är länkade till Webbplatsen gör ni det till fullo å egen risk.
    

11. Immateriella rättigheter

    
11.1. Digideal tilldelar er en begränsad, icke överförbar, icke exklusiv, återkallelig licens att ansluta till och använda Webbplatsen i överensstämmelse med detta Avtal och Digideals andra tilläggsavtal och policys. Alla immateriella rättigheter (inkluderande alla upphovsrätter, patent, varumärkesrätter, beteckningar, verksamhetsnamn, domännamn, identifikationsfunktioner för sociala media, design, oavsett om den är registrerar eller ej) på Webbplatsen och Tjänsterna, (enligt avsnitt 11.4 nedan) material, information och innehåll på Webbplatsen eller åtkomlig som en del av Tjänsterna, databaser administrerade av oss, Webbplatsens design, text, grafik, mjukvara, fotografier, video, musik, ljud, data, alla mjukvarukompilation, underliggande källkod och programvara (inkluderande appar och skript), och alla dessas urval, koordinering, arrangemang och vidareutveckling skall vara vår egendom (eller våra licensgivares). Ni skall icke, och skall icke försöka att, erhålla äganderätt eller tillskrivas sådan egendom. Vi förbehåller oss alla rättigheter.
    
11.2. Inget av det material som anges i avsnitt 11.1 ovan, får, vare sig helt eller delvis, reproduceras, distribueras, kopieras, modifieras, publiceras, nedladdas, visas, postas, framföras eller sändas i någon form eller på något sätt, säljas, uthyras, återköpas, licenserat eller underlicenserat, användas för att ur detta skapa härledda verk, eller på något sätt utan föregående skriftlig tillåtelse från Digideal eller upphovsrättsinnehavaren utnyttjas, med undantag för det som på annat sätt stadgas i upphovsrättslig lag. Ni får emellertid, mottaga och visa innehållet på Webbplatsen på en datorskärm eller spara sådant innehåll i elektronisk form (ehuru icke på en server eller annan lagringsmedia ansluten till ett nätverk). Ni får ej på annat sätt reproducera, modifiera, kopiera, distribuera, visa, framföra eller i kommersiellt syfte använda material, information eller innehåll på Webbplatsen utan medgivande. Om kopiering, vidaredistribution, vidarebefordran eller publicering av upphovsrättsskyddat material är tillåtet i lag, skall verket av er tillskrivas upphovsmannen och/eller inga ändringar eller borttaganden göras av upphovsrättslig tillskrivning, märkning, varumärkeskedja eller meddelande. Ni godtar härmed att ni inte erhåller någon äganderätt genom att ladda ned upphovsrättsskyddat material. All överträdelse av dessa bestämmelser kan resultera i upphovsrättsligt, varumärkesrättsligt eller immaterialrättsligt intrång och lända er till civilrättslig och/eller straffrättslig påföljd. Till yttermera visso äger ni inte rätt till användande som strider mot eller bryter mot detta Avtal.
    
11.3. "Digideal", Digideals logotyper och förekommande variationer därav vilka återfinns på Webbplatsen är varumärken ägda av Digideal-koncernen och all användning av dessa tillkommer Digideal-koncernen. Andra logotyper och märken på Webbplatsen som inte ägs av Digideal-koncernen kan vara licensierade av varumärkesägaren ifråga, och härvid hör en sådan licens enbart till Digideal-koncernen och dess användning såtillvida inget annat är stadgat, eller utgör respektive ägares egendom. Ni äger icke rätt att använda Digideal-koncernen namn, logotyper, varumärken eller handelsnamn förutan Digideal-koncernen uttryckliga medgivande.
    
11.4. Tillskrivande, äganderätt och immateriell rätt i och till det innehåll som står att finna på Webbplatsen och Tjänsterna är ägda av vederbörande innehållsägare eller Affärsidkare och kan vara skyddat av tillämplig upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan lag därom. Detta Avtal ger er ingen rätt till sådant innehåll, med undantag för de licenser som häruti utfärdas.
    
11.5. Med undantag för Användarinnehåll, har upphovsmännen till de litterära och konstnärliga verk som återfinns på Webbplatsens sidor gjort gällande sin moraliska rätt att bli identifierade såsom upphovsmän till dessa verk.
    
11.6. Allt material som ni överför till eller publicerar på Webbplatsen (eller annorledes tillställer oss) skall betraktas som (och vi kan komma att behandla det som) icke-konfidentiellt och icke-äganderätts skyddat, enligt avsnitt 3, våra skyldigheter under dataskyddslagstiftning och föremål för betalningsinformation Ni tillhandahåller oss i syfte att genomföra en betalning. Om det av någon anledning förhåller sig så att någon del av denna formulering inte är förenligt med tillämplig lag, gäller för allt ni tillhandahåller oss, oavsett från vilken källa (dvs via e-post, Webbplatsen eller annorledes) att ni tillerkänner oss en världsomspännande, royaltybefriad, bestående, oåterkallelig, underlicensierbar, till fullo betald, överförbar, icke-exklusiv rätt att använda, kopiera, modifiera, anpassa, översätta, publicera, distribuera, visa och framföra sådant material, och i vilken form, media eller teknologi som helst, oavsett om dessa existerar i dags dato eller utvecklas i framtiden, och att underlicensiera sådana rättigheter genom flera underlicenstagare, allt utan att ni ersättes, i syfte att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna.
    

12. Allmänt

    
12.1. Tolkning: I detta Avtal:
    12.1.1. inkluderar ord som betecknar personer fysiska personer, handelsbolag, kommanditbolag, juridiska personer och icke-registrerade sammanslutningar av personer;
    12.1.2. rubriker till avsnitt såsom ”Allmänt” i början av detta avsnitt och underrubriker såsom ”Tolkning” i detta avsnitt är enbart till för tydlighetens skull och är inte del av eller påverkar tolkningen av detta Avtal; och
    12.1.3. hänvisningar till ”inkludera” och ”inklusive” avses betyda ”inkludera, utan begränsning” respektive ”inklusive, utan begränsning”.
    
12.2. Inget partnerskap/agentur: Inget i dessa Försäljningsvillkor skall tolkas som att ett joint venture, partnerskap eller agentförhållande mellan er och oss har uppstått, och ingen av parterna har rätt eller befogenhet att taga på sig något ansvar, skuld eller kostnad, eller ingå något avtal eller andra arrangemang under den andres namn eller på uppdrag av denne.
    
12.3. Inga övriga villkor: Utöver vad som uttryckligen anges i detta Avtal är alla garantier, förhållanden och andra villkor, vare sig uttryckligen eller underförstått, genom lag, sedvanerätt eller på annat sätt härmed undantagna i den utsträckning lagen tillåter.
    
12.4. Överlåtelse: Ni får inte överlåta eller delegera eller på annat sätt överföra samtliga eller några av era rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. Vi har rätt att delegera eller på annat sätt överlåta alla eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till vem som helst.
    
12.5. Händelser utanför vår kontroll: Vi kan inte hållas ansvariga för brott mot våra skyldigheter enligt detta Avtal när vi stoppas eller hindras från att utföra våra skyldigheter av någon anledning som ligger utanför vår skäliga kontroll.
    
12.6. Inget avstående: För det fall vi skulle avstå från eller dröja med att beivra ett brott mot, eller en överträdelse av, fullgörandet av detta Avtals förpliktelser, skall detta avstående ej förstås som ett generellt avkall från Avtalets förpliktelser eller ett frånsägande av Digideals rätt att när som helst framtvinga fullgörande av detta Avtals förpliktelser, både ifråga om de förpliktelser som har överträtts och andra.
    
12.7. Meddelanden: Om inte annat anges i detta Användaravtal, skall meddelanden till ena parten vara skriftliga och överlämnas personligen, via e-post (med undantag för när ni skickar meddelande till oss avseende en rättslig process), via fax eller via förskottsbetalad post, till er på den adress ni tillhandahållit oss, eller till oss till vårt huvudkontor.
    
12.8. Inga rättigheter för tredje part: Samtliga bestämmelser i detta Avtal tillämpas lika gentemot och är till förmån Digideal och tredjepartsinnehållsleverantörer och licensgivare och dessa skall ha rätt att hävda och upprätthålla sådana bestämmelser direkt eller å sina egna vägnar (med reservation för att detta Avtal kan varieras eller hävas utan dessa parters samtycke). Med förbehåll för föregående mening är inget villkor i detta Avtal möjligt att upprätthålla av en person som inte är avtalspart. Detta innebär att, med undantag för vad som framläggs i första meningen ovan, Ni och vi är de enda som kan upprätthålla villkoren i detta Avtal.
    
12.9. Fortlevnad: Oavsett förlopp kommer bestämmelserna i klausuler 1, 3, 4, 7, 11, 12 och 13 i detta Avtal, samt de bestämmelser som antingen uttryckligen sägs fortleva Avtalets utgång eller avslutande eller av deras natur eller kontext kan förstås att de skall fortleva efter sådant avslutande, skall fortleva efter avslutande av Avtalet. I händelse av att ni använder Tjänsterna eller Webbplatsen igen kommer de då tillämpliga bestämmelserna i villkoren reglera er återanvändning av Tjänsterna eller Webbplatsen.
    
12.10. Avskiljbarhet: Om någon bestämmelse i detta Avtal anses lagstridig, ogiltig eller ej tillämpbar skall den bestämmelsen anses avskild och övriga bestämmelser i detta Avtal ska, om möjligt, ej påverkas vad gäller giltighet och tillämpbarhet.
    
12.11. Tillämplig lag: Vi kommer göra vårt bästa för att lösa alla tvister angående detta Avtal. Om ni önskar framföra ett rättsligt anspråk mot oss skall detta Avtal (och alla icke-kontraktuella relationer mellan er och oss) regleras av och handläggas i enlighet med svensk lag och båda parter underställer sig härmed de kompetenta svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.
    

13. Definitioner

    
I detta Avtal använder vi ett flertal definierade termer. Ni vet att de är definierade då de börjar med stor begynnelsebokstav. Följande är vad de betyder:
    
“Konto” innebär ert Digideal-konto.
“Ansvar” innebär ansvar för vilken anledning till åtgärd som helst (inklusive överträdande av kontrakt, skadestånd, förvrängning, återbetalning eller någon annan åtgärd vilken som helst) i anknytning till, i följd av eller i samband med detta Avtal (inklusive ansvar som uttryckligen stadgas i detta Avtal eller orsakas av att någon bestämmelse i Avtalet anses ogiltigt eller ej tillämpbart) – och inom omfattningen för denna definition skall alla hänvisningar till ”Avtalet” anses inkludera alla tilläggsavtal.
“Affärsidkare” innebär en Försäljare av Produkter. En Affärsidkare är EJ någon av Säljarna eller Digideal.
“Webbplats” innebär webbsidor, mobila webbsidor, elektronisk kommunikation eller tjänst, sociala nätverkssidor, eller någon individuell affärspartnerrelaterad, affärsidkarrelaterad, stadsrelaterad, eller på annat vis områdesrelaterad webbsida som länkar eller refererar till dessa användarvillkor.
“Registrera” innebär att skapa ett Konto på Webbplatsen, och “Registrering” innebär handlingen att skapa ett Konto.
“Tjänster” innebär alla eller någon av de tjänster som tillhandahålls av Digideal via Webbplatsen (eller via andra elektroniska – eller annan - kommunikation från Digideal) inkluderande mobila webbsidor, vårt nyhetsbrev, e-post vi skickar och de informationstjänster, innehåll och transaktionsmöjligheter på Webbplatsen (inklusive möjligheten att göra ett köp).
“Produkter ” innebär varor och/eller tjänster.
    

Försäljningsvillkor

    
Denna sida innehåller villkor för försäljning av Varor från Digideal till er.
    

1. Allmän information

    
1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Produkt ni köper från Digideal.
    
1.2 Digideal avser Digideal Sverige AB, ett företag registrerat i Sverige med adress Agnevägen 5, Danderyd. Digideals registreringsnummer är 559080-7243 och dess momsregistreringsnummer är SE559080724301.
    
1.3 Med ”Produkt” avses ett medel i antingen fysisk eller elektronisk form, vilket berättigar innehavaren av en sådan Produkt (“Produktinnehavaren”) att utnyttja Produkterbjudandet från Affärsidkare under den tidsperiod som uppges på Produkten (”Inlösningsperioden”).
    
1.4 Med Produkterbjudandet skall avses de varor och/eller de tjänster som skall förmedlas och/eller tillhandahållas av Affärsidkaren till Produktinnehavaren, i enlighet med vad som anges på Digideals Webbplats och på Produkten.
    
1.5 Affärsidkaren är en tredje part, utan samband med Digideal, som säljer, förmedlar och/eller tillhandahåller Produkterbjudandet. Digideal varken säljer, förmedlar och/eller tillhandahåller Produkterbjudandet. Digideal förmedlar endast Produkten.
    
1.6 Dessa Försäljningsvillkor uppdaterades senast den 2019-12-12. Digideal förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra dessa Försäljningsvillkor när som helst. Alla ändringar i dessa Försäljningsvillkor publiceras online. Ni kommer endast vara bunden av den version av Försäljningsvillkoren ni samtyckt till vid tiden för ert köp av en Produkt.
    

2. Köp av Produkter

    
2.1 Ni måste vara minst 18 år gammal för att köpa en Produkt. Innan ni kan göra ett köp måste ni registrera er och skapa ett konto hos Digideal.
    
2.2 Genom att trycka på knappen ”Köp Nu” skickar ni en begäran till Digideal om att köpa Produkten. Köpet är dock inte fullbordat förrän ni mottagit ett e-brev från Digideal med en bekräftelse på att ert erbjudande accepterats. Digideal förbehåller sig uttryckligen rätten att avvisa ert erbjudande. Utöver detta kan Digideal, även om det har accepterat ert erbjudande, häva avtalet när som helst om det skäligen misstänker att ni begår eller kan komma att begå bedrägeri mot Digideal, en tredje part ansluten till Digideal eller Affärsidkaren.
    
2.3 Affärsidkaren kan ha sina egna villkor, vilka tillämpas på försäljning, förmedling och/eller tillhandahållande av Produkterbjudandet.
    
2.4 I händelse av att ett Produkterbjudande på Digideals webbplats utgör ett ”Direkterbjudande” kommer Digideal inhämta er leveransinformation vid tiden för köpet. Digideal kommer sedan vidarebefordra denna information till Affärsidkaren å era vägnar. Affärsidkaren kommer sedan behandla inlösandet av er Produkt och avsända Produkterbjudandet till er.
    
2.5 Om inte annat uttryckligen anges berättigar Produkten inte Produktinnehavaren till att mottaga Produkterbjudandet vid en specifik tid. Digideal kan inte påverka förmedlandet och/eller tillhandahållandet av Produkterbjudandet.
    
2.6 Å Affärsidkarens vägnar äger Digideal uppdraget att inkräva eventuella bokningsavgifter eller andra kostnader i samband med köpet. Alla sådana avgifter eller kostnader (om förekommande) kommer att meddelas er innan ni köper Produkten.
    
2.7 I händelse av att Affärsidkaren av oförutsedda orsaker inte kan förmedla och/eller tillhandahålla Produkterbjudandet som beskrivet kommer Digideal meddela er så fort som möjligt via e-post. Digideal kommer erbjuda er antingen en ny Produkt med jämförbara förmåner (om tillgängligt) eller återbetalning av köpekostnaden för Produkten.
    

3. Användande av en Produkt

    
3.1 Varje köp av en Produkt är endast för ert icke-kommersiella, personliga användande (även om ni får ge Produkten till någon annan för deras icke-kommersiella, personliga användande). Det är förbjudet att bedriva kommersiell handel med en Produkt eller att kopiera den.
    
3.2 Er Produkt är uteslutande ert ansvar. Varken Digideal eller Affärsidkaren ansvarar för försvunna eller stulna Produkter.
    
3.3 Ni lovar att inte tillhandahålla falsk information, inkluderande falska namn, adresser och/eller kontakt- eller betalningsinformation; eller bedriva någon olaglig verksamhet i samband med köpet eller användningen av en Produkt, eller tillåta någon annan att göra det.
    
3.4 Alla försök att inlösa en Produkt i strid med dessa Försäljningsvillkor kan resultera i att en Produkt ogiltigförklaras efter Digideals gottfinnande
    

4. Ånger (och undantag), Återbetalning och Problem

    
4.1 Ni äger en lagstadgad rätt att häva ert köp av Produkten inom 14 kalenderdagar efter dagen då ni mottog e-brevet med bekräftelse (”Period för Hävning av Produkt”). Vänligen notera att, för att undvika tvivel, det här avsnittet även gäller alla ”Direkterbjudanden”.
    
4.2 Om ni vill ångra ert köp av en Produkt kan ni göra det på följande sätt:
    4.2.2 genom att kontakta oss på kundtjanst@digidealgroup.se; eller
    4.2.3 genom att skriva till oss på adressen som nämns i avsnitt 1.2
    
4.3 Om ni ångrar ert köp av Produkten i enlighet med detta avsnitt 4, kommer vi att återbetala er för alla betalningar gjorda som en del av ert köp inom 14 kalenderdagar från dagen då produkten returnerades till Affärsidkaren enligt anvisning från Digideal.
    
4.4 Om ni löser in er Produkt, men Affärsidkaren inte på ett korrekt sätt tillhandahåller er med Produkterbjudandet, eller om ni har klagomål angående tillhandahållandet av Produkterbjudandet, måste ni först vända er till Digideal så hjälper vi er i ärendet mot Affärsidkaren som ytterst ansvarar för förmedlingen och/eller tillhandahållandet av Produkterbjudandet. Digideal förmedlar transaktionen. Om ni och Affärsidkaren inte når en överenskommelse angående klagomålet kan Digideal, på er begäran, försöka lösa problemet mellan er och Affärsidkaren.
    
4.5 Om Digideal ej i förhand informerats om annat kommer alla kontanta återbetalningar utbetalas till er via er ursprungliga betalningsmetod. Om er ursprungliga betalningsmetod har hävts, utgått eller på annat vis förändrats, måste ni omedelbart informera kundtjänst via kundtjanst@digidealgroup.se. Om ni ej gör detta och ni erhåller återbetalning till er ursprungliga betalningsmetod kan ni behöva samordna med er bank eller er leverantör av betalningstjänster för att erhålla er återbetalning. Digideal kommer inte tillhandahålla mer än en återbetalning.
    
4.6 Ni har 30 dagar från datumet då ni mottog återbetalningen på er att avvisa den. Om ni inte avvisar återbetalningen inom dessa 30 dagar, anses återbetalningen vara fullständig och slutgiltig reglering av alla anspråk ni kan ha gentemot Digideal relaterat till, uppkommet av, eller i samband med Produkten ifråga.
    

5. Ansvar för Produkterbjudandet

    
5.1 Vänligen notera att Affärsidkaren, och ej Digideal, är:
    5.1.1 säljare, förmedlare och/eller tillhandahållare av Produkterbjudandet;
    5.1.2 part som inträder i avtal med Produktinnehavaren när Produkten köpes; och
    5.1.3 ansvarig för att tillhandahålla Produktinnehavaren med Produkterbjudandet och för själva Produkterbjudandet
    

6. Digideals Servicestandard och Ansvar

    
6.1 Digideal lovar att:
    6.1.1 Vidta rimliga försiktighetsåtgärder och färdigheter när skyldigheter enligt dessa Försäljningsvillkor utförs;
    6.1.2 Produkter är av tillfredsställande kvalitet och passande för sina ändamål; och
    6.1.3 inte överträda krav på rättvisa och god sed.
    
6.2 Digideal ansvarar alltid för: (a) dödsfall och personskada orsakad av Digideals vårdslöshet; (b) bedrägeri eller bedrägligt beteende utfört av det; (c) alla underförstådda avtalsvillkor som ej kan exkluderas eller begränsas under gällande lag.
    
6.3 Utöver vad som anges i avsnitt 6.2 ovan är Digideal inte ansvariga för några andra förluster eller skador ni kan lida, inkluderande alla indirekta eller följande förluster.
    
6.4 Digideal utlovar inte fullständigheten, ändamålsenligheten eller lagligheten hos Produkterbjudandet. Digideal är inte ansvariga för kvaliteten, säkerheten, användbarheten eller någon annan aspekt av Produkterbjudandet
    
6.5 Digideal ansvarar inte för något brott mot förpliktelser i dessa Försäljningsvillkor där det är oförmöget att utföra sina förpliktelser av en orsak utom dess rimliga kontroll.
    
6.6 Utöver det ansvar som uppkommer av avsnitt 6.2, vilket är obegränsat, överstiger Digideals ansvar till er inte under några omständigheter summan av 200 % av köpekostnaden för Produkten.
    
6.7 Vissa länders tillämpliga lag tillåter inte vissa eller alla av de undantag och/eller begränsningar som anges i detta avsnitt 6. Om dessa lagar gäller er, är det möjligt att vissa eller alla av de ovan nämnda undantagen och/eller begränsningarna inte gäller er och ni kan ha ytterligare rättigheter.

 

7. Digideals Webbplats    

Digideals Webbplats (“Webbplatsen”) innefattar webbplatsen på internet, mobila applikationer, elektronisk kommunikation eller tjänst, eller alla ställen där ni kan köpa från Digideal. Ni kan hitta mer information om Webbplatsens användarvillkor, vilka är uttryckligen införlivade i dessa Försäljningsvillkor.

 

8. Betalning

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert. 

 

9. Leveransvillkor

Vid köp hos Digideal framgår alltid vad det är för fraktkostnad som eventuellt tillkommer samt hur lång som Affärsidkaren bedömmer att det kommer att vara för leveranstid. Affärsidkaren ansvarar och väljer vilket typ av fraktsätt som är bäst för att få fram produkten till dig.
 

10. Övrigt

    
10.1 Om ni överträder dessa Försäljningsvillkor och Digideal inte vidtar åtgärder mot er betyder detta inte att Digideal har avsagt sig sina rättigheter och rättsmedel gällande ert överträdande. Digideal kan fortfarande vidta åtgärder eller utöva sina rättigheter och rättsmedel för det agerandet, eller någon annan situation, där ni överträtt era skyldigheter enligt dessa Försäljningsvillkor.
    
10.2 Om ej annat anges i dessa Försäljningsvillkor skall meddelanden till båda parter vara skriftliga och skall levereras via e-post (förutom om ni skickar meddelande till Digideal med anledning av rättsprocess) eller som förskottsbetalat brev. Alla meddelanden Digideal skickar till er kommer vara ställda till adressen ni angivit till Digideal när ni registrerade ert Digideal-konto. Ni kan skicka meddelanden till Digideal på den registrerade adressen som anges i avsnitt 1.2.
    
10.3 Om någon bestämmelse i dessa Försäljningsvillkor skulle anses ogiltiga eller ej tillämpbara påverkas inte giltigheten eller tillämpbarheten av övriga bestämmelser i dessa Försäljningsvillkor. Sådan ogiltig eller ej tillämpbar bestämmelse skall ersättas av en giltig och tillämpbar bestämmelse som närmast uppnår den ekonomiska effekt bakomliggande den ogiltiga och ej tillämpbara bestämmelsen.
    
10.4 Dessa Försäljningsvillkor regleras och tolkas i enlighet med Konungariket Sveriges lagar, utan hänsyn till dessas konflikter eller lagvalsprinciper. Exklusivt säte för tvist skall vara Konungariket Sveriges domstolar.
    

11. Kundtjänst

    
Kontakta oss: kundtjanst@digidealgroup.se
    
Denna Returpolicy gäller för produkter som köpts från Digideals webbplats eller mobila applikation.
    

Returnera oönskade varor:

    
Ni har 14 dagar på er att häva ert avtal från och med den dag ni, eller en tredje part som ni anger, tar emot produkten, såvida inte produkten inte omfattas av ångerrätt. Lämna tillbaka Varorna så snart som möjligt efter att avtalet hävts. Kontakta alltid vår kundtjänst innan du returnerar varan. Produkten måste skickas till det säljande företaget inom 14 dagar från att ni meddelat att ni hävt avtalet. Ni är ansvarig för returkostnader för produkterna när ni hävt ert köp. Oönskade produkter måste returneras oanvända och i gott skick. Ni måste vara noga med att se till att Varorna är ordentligt förpackade så att de inte skadas under transporten. Om produkten visar sig vara använd under längre tid än vad det rimligen tar för er att inspektera den eller kontrollera om den är skadad kan vi avvisa krav på återbetalning.
    
Produkter som returnerats till oss kan inte sändas tillbaka till er. Digideal ansvarar inte för lagring, returnering, avyttring eller tar på annat sätt ansvar för detta.

Vi följer lagen om distansavtal: http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-regler/Konsumentlagar/Lag-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

    

Defekta, felaktiga eller icke-överensstämmande produkter:

    
Vi uppmuntrar er att inspektera varje produkt noggrant vid mottagandet. Om en produkt har en defekt eller fel som förelåg vid tidpunkten för leverans eller på annat sätt inte överensstämmer med er beställning har ni en lagstadgad rätt att returnera produkten. Kontakta alltid vår kundtjänst innan du returnerar varan. Vi rekommenderar att ni kontaktar oss så fort ni blir medveten om eventuella problem. Vi hjälper er i er reklamation mot det säljande företaget.
    
Om ni returnerar defekta, felaktiga eller icke-överensstämmande produkter kommer produkten att undersökas hos företaget. Om en defekt eller fel hittas eller produkten inte överensstämmer med er beställning kommer vi utge full återbetalning i enlighet med tillämplig lag. Produkter som har använts felaktigt eller ändrats kan komma att inte omfattas av returrätten.
    
Om ni är berättigad återbetalning kommer sådan behandlas inom 14 dagar från det att företaget mottagit produkten (eller i förekommande fall, det datum Ni tillhandahåller bevis på att leverans av produkten till företaget har skett).

Vi följer lagen om distansavtal: http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-regler/Konsumentlagar/Lag-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

 

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på kundtjanst@digidealgroup.se eller ringa oss på telefonnummer 08-333 888.